GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto Zásady popisují, jak nakládám s osobními údaji fyzických osob, přičemž dodržuji Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

Pro potřeby Zásad ochrany osobních údajů se rozumí:

Správce osobních údajů je OSVČ Dagmar Štroblíková ČALOUNICTVÍ Dagmar Štroblíková, se sídlem Cyrilova 99/15, 674 01 Třebíč - Nové Dvory, zapsané v ŽR u Městského úřadu v Třebíči, IČO: 72423099 (dále jen správce), e-mail: calounictvidagmar@seznam.cz, telefon: +420 604 384 723.

Subjekt údajů (zákazník), kterému poskytuji službu v rámci své podnikatelské činnosti na základě přijaté objednávky osobně, telefonicky nebo emailem.

Vaše osobní údaje zpracovávám z důvodu poskytování Vámi objednané služby:

 • oprava a výroba čalouněného nábytku,
 • prodej zboží,
 • šití kabelek.

Výhradně za účelem:

 • komunikace se zákazníkem (zpracování cenové nabídky, vyřízení Vašich dotazů, objednávky a reklamace),
 • vystavení faktury.

 Vždy zpracovávám výhradně osobní údaje získané od Vás, zákazníků a to:

 • jméno a příjmení,
 • adresa bydliště,
 • adresa elektronické pošty (e-mail),
 • telefonický kontakt,
 • číslo bankovního účtu,
 • objednaná služba nebo zboží a jeho cena,
 • IČ a DIČ.

Faktury mnou vystavené archivuji po dobu 10 let od jejich vystavení (z důvodu reklamace). 

Vaše osobní údaje poskytuji jen institucím k tomu zmocněných zákonem, nikomu jinému je bez Vašeho výslovného souhlasu neposkytuji.

Při poskytování služeb využívám společnosti, jejichž činnost je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů, přičemž zpracovávání osobních údajů třetími stranami je upraveno jejich vlastními podmínkami poskytování služeb (e-mailová, bankovní, poštovní a další služby spojené s provozem podnikatelské činnosti).

Vaše osobní údaje jsem zabezpečila tak, abych zamezila vzniku rizika jejich zneužití. Přijala jsem tato technická opatření zajišťující zabezpečení osobních údajů:

 • mobilní telefon a PC jsou zabezpečeny heslem,
 • FIREWALL je zabezpečen na úrovni administrátorského přístupu - přístup má pouze správce zařízení,
 • veškerý HW je zabezpečen antivirem vždy s platnou podporou,
 • faktury jsou uzamčeny na bezpečném místě.

Další ustanovení o ochraně osobních údajů

Potvrzujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, přesné a že se vztahují výhradně k Vaší osobě, nebo že jste uvedl-a údaje, jejichž užitím nedošlo k zásahu do práv třetích osob.

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem. Subjekty údajů nebudou předmětem individuálního automatizovaného rozhodnutí ani profilování (ve smyslu čl. 22 GDPR).

Nejmenovala jsem pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřila jsem zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele pro plnění povinností ve smyslu GDPR.

Pomoc při nakládání s osobními údaji

Budete-li se domnívat, že provádím zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromí nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, nebo chcete vznést námitku proti zpracování, případně chcete-li, abych Vám poskytla informaci o rozsahu či způsobu zpracování, můžete mě vždy požádat o vysvětlení e-mailem na adrese:   calounictvidagmar@seznam.cz

Také máte právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů:    www.uoou.cz.

Závěrečná ustanovení

Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a požadovat ode mne (jakožto Správci) přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě žádat omezení při zpracování, a vznést námitku proti zpracování.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018.